Kinkekaardi ostu- ja kasutustingimused

AUTO 100 RENT OÜ

PORSCHE DRIVE – KINKEKAARDI OSTULEPING JA KASUTUSTINGIMUSED

 1. Üldsätted.
  1. Käesolev kinkekaardi ostuleping ja kasutustingimused („Ostuleping“) on sõlmitud ostja („Ostja“) ning OÜ Auto 100 Rent (registrikood nr 10694908; aadress Tallinna tn 45, Viljandi, Eesti) („Müüja“) vahel.
  2. Käesolevale Ostulepingule kohalduvad ka Müüja üldtingimused osas, milles käesolev Ostuleping ei reguleeri teisiti. Müüja Üldtingimused on kättesaadavad Müüja veebilehel (https://porschedrive.ee/et/legal/policy/3) ning kontoris („Üldtingimused“). Samuti kohaldub Privaatsuspoliitika, mis on kättesaadav Müüja veebilehel (https://porschedrive.ee/et/legal/policy/1) ning kontoris.
 2. Ostulepingu sisu.
  1. Ostulepinguga kohustub Müüja üle andma Ostjale kinkekaardi Ostja valitud summa maksumuses ning Ostja kohustub selle eest vastavalt maksma. Müüja annab Ostjale üle kinkekaardi elektrooniliselt või paberkujul kontoris. Kinkekaardi omanikul on õigus kasutada kinkekaarti selle kehtivusaja jooksul Müüjalt teenuse saamise eest tasumiseks.
 3. Kinkekaardi kasutustingimused.
  1. Kinkekaarti võib kasutada Müüjalt teenuse saamise eest tasumiseks. Kinkekaart (elektrooniline või paberkujul) tuleb esitada Müüjale enne teenuse tellimist.
  2. Kinkekaarti saab kasutada üksnes üks kord.
  3. Juhul, kui Müüja teenuse tasu ületab kinkekaardil märgitud summa, tuleb kinkekaardi omanikul puuduolev summa täiendavalt tasuda. Kui teenuse tasu on väiksem, kui on kinkekaardil märgitud summa, siis Müüja ei tagasta kasutamata jäänud summat ning seda ei saa kasutada järgmisel korral teenuse eest tasumiseks.
  4. Ostja ei saa kinkekaarti vahetada sularaha vastu.
  5. Kinkekaarti tuleb kasutada selle kehtivusaja jooksul. Kinkekaardi kehtivusaeg on märgitud kinkekaardile. Kinkekaardi kehtivusaeg on 12 kuud alates ostukuupäevast.
  6. Kui kinkekaardi kehtivusaeg on möödunud, siis kaotab kinkekaart oma kehtivuse ning kinkekaardi omanikul ei ole õigus kasutada kinkekaarti Müüjalt teenuse saamise eest tasumiseks. Kinkekaardi omanik ei või esitada ka muid nõudeid, sh nõuda kinkekaardi summa tagastamist.
  7. Ostja võib kinkekaardi võõrandada kolmandale isikule. Ostjal on kohustus tagada, et kinkekaardi uus omandaja on teadlik ja nõustub käesolevas Ostulepingus märgitud tingimustega (sh kinkekaardi kasutustingimustega).
  8. Kinkekaardi kasutaja (elektroonilise või paberkandjal kinkekaardi) loetakse kinkekaardi omanikuks, kellel on õigus tasuda Müüja teenuse eest kinkekaardil märgitud summa ulatuses. Müüja ei vastuta selle eest, kui kinkekaardi kasutaja ei ole kinkekaarti kehtivalt omandanud või tal ei ole õigust seda kasutada.
  9. Kinkekaardi omanik kannab selle kaotsimineku riski. Müüjal ei ole kinkekaardi kaotsimineku vm põhjusel kinkekaardi omaniku valdusest väljaminemise korral (sh tahtevastaselt) kohustust anda kinkekaardi omanikule uus kinkekaart.
  10. Kui kinkekaardi kasutaja taganeb õiguspäraselt Broneerimis- või Rendilepingust, mille eest tasumiseks ta kasutas kinkekaarti, enne Rendieseme Rentnikule kasutusse andmist, tagastavad pooled lepingu alusel saadu, mh tagastab Müüja Ostjale kinkekaardi. Kui kinkekaardi kasutaja tühistab Broneeringu Üldtingimuste punkti 6 järgi, tagastab Rendileandja Rentnikule kinkekaardi summas, millelt on maha arvatud Üldtingimuste punktis 6.1. sätestatud Tühistamistasu.
 4. Ostulepingu jõustumine ja sellest taganemine.
  1. Käesolev leping jõustub alates hetkest, kui Ostja on teinud makse ning Müüja on kinnitanud ostu, edastades kinkekaardi elektrooniliselt Ostja tellimusankeedis märgitud (e-posti) aadressile või andes selle Ostjale üle kohapeal kontoris.
  2. Tarbijast Ostja kinnitab, et ta nõus teenuse osutamise vm soorituste tegemisega ning kinnitab, et lepingu täitmisel kaotab ta võlaõigusseaduse § 56 lg-s 1 sätestatud taganemisõiguse.
 5. Lõppsätted.
  1. Käesolevast lepingust tulenevaid või sellega seotud vaidlused, erimeelsused ja nõuded lahendatakse Harju Maakohtus (Eestis Tallinnas).
  2. Tarbijast Ostjal on õigus esitada kaebus Müüjale, pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole ning esitada kaebus tarbijavaidluste komisjonile. Lisaks võib kasutada veebipõhist vaidluste lahendamise platvormi, mis on kättesaadav aadressil http://ec.europa.eu/odr